منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 • در محضر خداوند و در برابر آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران ، خدمت صادقانه را پیشه ساخته و در همه حال خود را موظف و متعهد به رعایت منشور اخلاقی ذیل میدانیم .
 • احترام به حقوق دیگران و دفاع از منافع حقه دانش آموزان.
 • خدمت صادقانه و ازدل وجان به دانش آموزان ، اساتید و سایر مشتریان.
 • داشتن اخلاق اسلامی‏، گفتمان منطقی و مؤدبانه و روحیه صبر و شكیبائی در برخورد با دانش آموزان‏ و سایر مشتریان.
 • انجام دقیق وظایف در همه امور و مسئولیت های محوله.
 • درك صحیح از اصول فكری و اهداف حاكم بر مؤسسه و حركت خلاقانه در راستای آن ها.
 • فراهم آوردن زمینه وفاق ، همدلی ،‏ اعتماد ، راز داری ، تعاون ، همكاری و ایجاد آرامش در محیط كار.
 • داشتن نظم و انظباط كامل و انجام بموقع وظایف.
 • خوب گوش دادن و رسیدگی به تقاضاها و خواسته های قانونی دانش آموزان و مشتریان محترم با رعایت صداقت‏ ، دقت و نظم.
 • استقبال از پیشنهادات و انتقادات دانش آموزان و سایر مشتریان در جهت بهبود روز افزون عملکرد موسسه.
 • دقت در امانتداری و حفظ اسرار ، اسناد ، مدارك و كلیه امور مشتریان.
 • استادان;
 • نمایانگر شخصیت فرهنگی و علمی، ارائه الگوی رفتاری، پیشرو در اعمال و رفتار نیک، جدی در کار آموزش، تلاشگر در پژوهش، نقد پذیر، پایبند به رعایت قوانین، نظم و آرامش، معتدل در گفتار و کردار، توانا در ایجاد روحیه اعتماد به نفس، نشر خود باوری فرهنگی، علمی و ملی در میان دانش آموزان هستند.