تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

بهار

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
بهار 1
شنبه
0000/00/00
سه شنبه
0000/00/00
چهارشنبه
0000/00/00
چهارشنبه
0000/00/00
بهار 1
شنبه
0000/00/00
یکشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
شنبه
0000/00/00

تابستان

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
تابستان 1
یکشنبه
0000/00/00
جمعه
0000/00/00
شنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
تابستان 2
یکشنبه
0000/00/00
جمعه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00

پاییز

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
پاییز 1
دوشنبه
0000/00/00
سه شنبه
0000/00/00
چهارشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
پاییز 1
پنجشنبه
0000/00/00
جمعه
0000/00/00
شنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00

زمستان

ترم شروع ثبت نام پایان ثبت نام شروع ترم پایان ترم
زمستان 1
یکشنبه
0000/00/00
یکشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
زمستان 1
یکشنبه
0000/00/00
یکشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00
دوشنبه
0000/00/00