آزمون خارج از موعد

آزمون خارج از موعد

– دانش آموزانی که بنا به هردلیل (چه موجه و چه غیر موجه)‌ موفق به شرکت در آزمون فاینال آنلاین در تاریخ مشخص شده نمی باشند،‌ می توانند با ارائه مستندات قابل قبول در تاریخ دیگری که توسط موسسه تایین می گردد شرکت نمایند.
تفاوتی که این دسته از دانش آموزان با سایر دانش آموزان دارند این است که نمره فاینال آنلاین ایشان بر حسب ۵۰ نمره می باشد. (به عبارتی ۱۰ نمره از سایر دانش آموزان کمتر کسب می نمایند.)