آزمون مکالمه (Speaking)

آزمون مکالمه (Speaking)

سیستم ارزشیابی کیفی مرکز آموزش مجازی آنلاین به گونه ای طراحی شده است که دانش آموز در طول ترم با شرکت مؤثر در کلاس توانایی کسب ۳۰ نمره در مهارت های گفتاری و شنیداری را دارد.

برای احتساب نمره شفاهی، دانش آموز ملزم به شرکت در ۷۰٪ جلسه ها، یعنی هفت جلسه در طول ترم، می باشد. در غیر این صورت جهت کسب ۳۰ نمره فعالیت های شفاهی و شنیداری، دانش آموز ملزم به شركت در آزمون شفاهي پاياني مي باشد.

شایان ذکر است بنا به تشخیص استاد و در صورت عدم اطمینان از مهارت گفتاري دانش آموز (speaking) خود در انتهاي ترم مي تواند نام وي را در ليست دانش آموزاني كه ملزم به گذراندن آموز speaking پاياني مي باشند قرار دهد.
همچنین دانش آموز آزاد است بنا به درخواست خود بمنظور كسب نمره بالاتر در آزمون شفاهي پايان ترم مجدداً شركت نمايد.