آزمون کتبی آنلاین

آزمون کتبی آنلاین

آزمون آنلاین

دانش آموز در طول ترم ۱۰۰ نمره کلاسی را مجاز به کسب است که ۳۰ نمره به فعالیت های شفاهی و شنیداری، ۱۰ نمره به فعالیت های نوشتاری و انجام تکالیف محول شده، و ۶۰ نمره به آزمون فاینال اختصاص دارد كه از اين ٦٠ نمره، ٢٠ نمره مربوط به آزمون آنلاين شنيداري و ٤٠ مربوط به آزمون آنلاين كتبي مي باشد كه شامل vocabular, grammar, reading, writing مي باشد. دانش آموز با شرکت بموقع در آزمون كتبي فاینال كه بصورت آنلاين برگزار مي گردد، ٦٠ نمره از مجموع ١٠٠ نمره كليه فعاليت هاي ترميك را مي تواند كسب كند. آزمون فاينال آنلاين شامل بخش listening با حداكثر ٢٠ نمره، Vocabulary, Grammar, Reading با حداكثر ۳۰ نمره و Writing با حداکثر ۱۰ نمره می باشد.