شهریه دوره های آموزشی

شهریه دوره های آموزشی

1390000 تومان ترمیک

دوره OEC

 • سطح ۱ تا ۱۶
 • مقدماتی تا متوسط
 • ۵ هفته
 • ۱۰ جلسه تدریس آنلاین
 • کلاس های آنلاین
 • دو جلسه در هفته
 • استفاده از فیلم ضبط شده کلاس ها
 • سامانه آموزشی اختصاصی
 • پشتیبانی آنلاین
1450000 تومان ترمیک

دوره OEC

 • سطح ۱۷ تا ۲۴
 • پیشرفته
 • ۵ هفته
 • ۱۰ جلسه تدریس آنلاین
 • کلاس های آنلاین
 • دو جلسه در هفته
 • استفاده از فیلم ضبط شده کلاس ها
 • سامانه آموزشی اختصاصی
 • پشتیبانی آنلاین
1390000 تومان ترمیک

دوره DEC

 • سطح ۱ تا ۱۶
 • مقدماتی تا متوسط
 • ۵ هفته
 • ۱۰ جلسه تدریس تلفنی
 • سامانه آموزشی اختصاصی
 • دو جلسه در هفته
 • تماس های تلفنی منظم
 • همراهی استاد راهنما
 • فایل های راهنمای صوتی
1450000 تومان ترمیک

دوره DEC

 • سطح ۱۷ تا ۲۴
 • پیشرفته
 • ۵ هفته
 • ۱۰ جلسه تدریس تلفنی
 • سامانه آموزشی اختصاصی
 • دو جلسه در هفته
 • تماس های تلفنی منظم
 • همراهی استاد راهنما
 • فایل های راهنمای صوتی